Condicións xerais do servizo Paq Mochila

Ao contratar os servizos da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S. M.E. (en diante, Correos), en calidade de Remitente, acorda que os presentes Termos e Condicións aplicaranse dende o momento en que Correos acepte o Envío, agás pactos ou condicións específicas derivadas da singularidade do servizo contratado. Correos poderá realizar os servizos polos seus propios medios ou ben subcontratar parcialmente a prestación do servizo.

Correos reservase a facultade de modificar os presentes Termos e Condicións. A versión vixente destes termos será a publicada na páxina web do Camino con Correos (www.elcaminoconcorreos.com/gl/). Correos comunicará no prazo máximo de 2 meses ao cliente dita modificación.

 

1) Produto

1.1 Paq Mochila

a. Características: É un servizo mediante o cal Correos organiza o transporte de mochilas ou maletas entre os aloxamentos do Camiño. Recólleos a primeira hora da mañá no aloxamento indicado e déixaos antes das 14:30 h no hostal, hotel ou albergue elixido na seguinte etapa. Desta forma o cliente pode realizar o seu Camiño de Santiago sen cargar coa súa equipaxe. Podes consultar máis información do produto en https://www.elcaminoconcorreos.com/gl/transporte-mochilas.

A mochila ou maleta non poderá superar os 15 kg e o percorrido máximo dun traslado é de 60 km/día. As dimensións máximas da mochila ou maleta son a suma do longo, alto e ancho non excederá de 210 cm, sen que a maior dimensión exceda de 120 cm.

 

b. Contratación: O cliente pode solicitar a prestación do servizo Paq Mochila de Correos de 3 formas: online, por correo electrónico ou por teléfono.

A contratación do Paq Mochila efectuarase online en www.elcaminoconcorreos.com/gl/, por teléfono +34 683 44 00 22 ou por correo electrónico en paqmochila@correos.com como mínimo antes das 21:00 h do día anterior a realizar o servizo, indicando como mínimo o lugar de recollida e localidade onde entregar a equipaxe, o nome e un teléfono de contacto. O cliente deberá deixar a equipaxe preparada para recoller na recepción do aloxamento antes das 08:00 h do día da recollida.

O Cliente garante que o contido do envío é aceptable para o seu transporte por Correos, así como que o envío está correctamente identificado (coa etiqueta que se debe incluír na equipaxe ou mochila) e acondicionado, para que Correos poida efectuar un transporte seguro da mesma cun coidado razoable na súa manipulación, asumindo directamente as responsabilidades que puidesen derivarse do seu incumprimento. Así mesmo é responsable da correcta e exacta redacción, en canta documentación lle corresponda cumprimentar, dos datos referidos ao remitente, destinatario, servizos contratados, e características do envío.

A recollida efectuarase nos puntos de admisión indicados dos aloxamentos que seleccionase o cliente e que o aloxamento puxese á súa disposición.

Non se aceptan obxectos atados ou colgados fóra da equipaxe. Todos os obxectos a transportar teñen que ir perfectamente empaquetados no interior da equipaxe. Por tanto, non se aceptarán aquelas mochilas ou maletas que non teñan un formato de equipaxe (mochila ou maleta) ou que superen as dimensións anteriormente indicadas.

Este servizo do Paq Mochila non dá dereito a reserva de praza nos aloxamentos aos que se envía, sendo Correos completamente alleo á relación que os aloxamentos teñan cos seus clientes

Para contratar o servizo Paq Mochila o cliente debe ser maior de 18 anos.

Se o cliente realiza algún tipo de cambio no seu itinerario que afecte ao lugar de destino da mochila, deberá avisar a Correos por teléfono (no número indicado anteriormente) ou por correo electrónico (á dirección indicada anteriormente) indicando a modificación antes das 21:00 do día anterior a realizar o servizo. No caso de que o cliente non informe a Correos nos termos e prazos indicados supoñerá a non realización por Correos do servizo, sen que proceda a devolución do importe que, no seu caso, abonouse e levará a renuncia por parte do cliente para reclamar a devolución do importe pago por ese servizo.

Correos, en ningún caso, se responsabilizará das perdas ou roubos en mochilas ou maletas unha vez que se entregaron nos puntos indicados polo cliente.

 

c. Operativa do Servizo: Como primeiro paso, o cliente terá que solicitar o servizo por calquera das modalidades (online, por correo electrónico ou por teléfono). Nese mesmo momento xerarase un código de reserva que irá asociado ao servizo durante todo o percorrido. O cliente poderá consultar en www.elcaminoconcorreos.com/gl/ as datas de dispoñibilidade deste servizo.

Correos recollerá e entregará a mochila ou maleta nos establecementos elixidos polo cliente, agás rexeitamento por parte do establecemento. As mochilas ou maletas deberán estar preparadas para recoller na recepción dos aloxamentos ás 08:00 h, e entregaranse en destino sempre antes das 14:30 h. As mochilas ou maletas recolleranse e entregarán sen a necesidade da presenza física do cliente, e sen que sexa necesario asinar ningún documento. No caso de que o establecemento de destino rexeite a recollida e custodia da mochila ou maleta, Correos poñerase en contacto co cliente vía telefónica por correo electrónico para acordar con el onde se vai a realizar a entrega.

 

d. Prezo e facturación: O prezo unitario do servizo calcúlase tendo en conta o traslado dunha única maleta ou mochila que non supere o 20 kg e para transportes entre etapas iguais ou inferiores a 25 quilómetros. Se a etapa supera esta distancia, o prezo do servizo será proporcional ao número de etapas equivalentes a esta distancia (se o cliente quere realizar un percorrido diario de 50 km o prezo corresponderá a 2 etapas, e no caso de que o cliente contrate os 60 km, o prezo corresponderá a 3 etapas redondeando o prezo ao exceso). O percorrido máximo dun traslado é de 60km/día.   

O prezo final do servizo contratado, que aparece nesta páxina web, inclúe calquera tipo de imposto indirecto que, no seu caso, poida ser de aplicación.

As reservas de Paq Mochila cuxo destino sexa a “Oficina de Correos de Santiago de Compostela” non terán custo adicional ao retirar as súas equipaxes no punto de Consigna, excepto aquelas reservas nas que só se se contratou o traslado dende a etapa anterior a Santiago de Compostela, que terán un custo de 2,5 € por equipaxe/día. Este importe abonarase á hora de retirar a equipaxe.

O pagamento hase de efectuar por adiantado e pode realizarse mediante tarxeta bancaria ou PayPal. Podería pagarse por “Transferencia bancaria” ou en “Efectivo” acordando este pagamento por teléfono ou correo electrónico co Call Center do Paq Mochila.

No momento da contratación se o pagamento do servizo prodúcese por tarxeta bancaria ou PayPal, Correos expedirá unha factura completa que será enviada ao cliente por correo electrónico. Nas outras dúas modalidades de pagamento (Efectivo ou Transferencia), ao realizar a liquidación do pagamento, Correos expide por defecto unha factura simplificada que só se envía ao cliente se este a solicita. Se o cliente quere factura completa do servizo deberá solicitalo expresamente a través do teléfono +34 683 44 00 22 ou no correo electrónico paqmochila@correos.com.

A aceptación destas condicións xerais supón a autorización expresa a Correos para a expedición destas facturas en formato electrónico.

 

e. Prazo de entrega: Entregarase a maleta ou mochila antes das 14:30 h do mesmo día da recollida no aloxamento de destino.

 

f. Reclamacións: Correos non aceptará responsabilidade algunha por obxectos ou equipaxes fráxiles, valiosos ou perecedoiros, nin obxectos gardados no seu interior en embalaxes non adecuadas.

 • No referente aos dereitos de reclamación e pagamento de indemnizacións que ten o cliente, establécese unha cantidade fixa de 60 € en caso de perda e de 30 € en caso de deterioración/rotura.
 • A reclamación farase seguindo o procedemento estipulado máis adiante.

Correos resérvase o dereito para recuperar a equipaxe para a súa inspección e valoración, polo que o cliente deberá ter á súa disposición a mercadoría danada ata a completa resolución da reclamación.

 • Danos provocados polo uso (rabuño, descosido…), no caso de producirse un dano ou estrago en calquera das partes saíntes debido ao uso da equipaxe, o cliente non terá dereito a indemnización.
 • En caso de atraso na entrega superior a 12 h imputable a Correos, o cliente ten dereito a indemnización polo prexuízo sufrido, co límite do prezo do transporte.
 • Procedemento estipulado para as reclamacións: o cliente, para realizar unha reclamación por calquera dos motivos anteriores, deberá:

 

 • Enviar un correo electrónico a incidence.paqmochila@correos.com​ ou chamar ao teléfono +34 683 44 00 22, informando e explicando o incidente nun prazo máximo de 24 horas a partir do momento en que se produce o contratempo.
 • No caso de roubo ou extravío, no prazo máximo de 10 días naturais dende a comunicación do incidente, debe achegar por correo electrónico a denuncia presentada ante a autoridade competente.
 • No caso de deterioración grave, no prazo máximo de 10 días naturais dende a data de finalización da reserva, debe enviar por correo electrónico; fotografías do dano e Certificado de Irreparabilidade da equipaxe emitido por un profesional.
 • Tanto no caso dos extravíos como das deterioracións graves, o cliente debe achegar un número de conta bancario da UE, teléfono de contacto, e domicilio fiscal para proceder á indemnización.

 

g. Cancelación do Servizo: En caso de Cancelación do servizo por parte do cliente, este deberá comunicalo por teléfono ao número +34 683 44 00 22 ou por correo electrónico paqmochila@correos.com como máximo antes das 21:00 h do día anterior ao inicio efectivo da realización do servizo (cancelación gratuíta).

Se se cancela a reserva a partir das 21:00 do día anterior a realizar o servizo, a reserva non será reembolsable, pero os traslados pendentes de realizar, poderanse utilizar ao longo da mesma tempada se o cliente decide retomar o Camiño, iniciándoo onde cancelara o servizo.

 

h. Exoneración de responsabilidade: Correos non se fai responsable dos danos e menoscabos sufridos durante o transporte e ata a entrega por caso fortuíto, forza maior ou natureza e vicio propio das cousas. No suposto de que a mochila ou maleta conteña produtos perecedoiros, non se indemnizará pola perda ou deterioración dos mesmos se a entrega do envío se produce dentro do prazo garantido. Correos non indemnizará cantidade algunha cando o envío estea contemplado entre os excluídos para circular por Correos, entendidos como aqueles envíos cuxo contido poida ser considerado como prohibido, de conformidade coa normativa que resulta de aplicación ou cuxo transporte estea sometido a requisitos ou disposicións especiais. Tampouco o será por danos consecuenciais ou extraordinarios, nin por lucro cesante ou calquera outra perda indirecta que se derive do extravío, dano, atraso, entrega incorrecta ou non entrega da súa mochila/maleta.

 

 

2) Protección de datos

En cumprimento da normativa aplicable en protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos de carácter persoal serán tratados pola Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A (en diante, “Correos”) con CIF A-83052407 e domicilio social en Vía Dublín núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España) de acordo co establecido na Política de Protección de datos.

 

3) Lei e xurisdición

A lei aplicable será a española e a xurisdición a dos Xulgados e Tribunais da capital de provincia onde se admita a equipaxe.

Para calquera dúbida sobre o transporte da súa equipaxe solicite información en calquera oficina de Correos, a través do teléfono +34 683 44 00 22, a web www.elcaminoconcorreos.com/gl/ ou por correo electrónico en paqmochila@correos.com

 

Termos e condicións do servizo de Consigna

 

Ao contratar os servizos da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S. M.E. (en diante Correos), en calidade de usuario do servizo, acorda que os presentes Termos e Condicións aplicaranse dende o momento en que Correos acepte o almacenamento de equipaxe/vultos e similares para a súa garda e custodia. Correos poderá realizar os servizos polos seus propios medios ou ben subcontratar parcialmente a prestación do servizo.

Correos resérvase a facultade de modificar as presentes Condicións. A versión vixente será a última publicada na páxina web de “El Camino con Correos” (www.elcaminoconcorreos.com).

 

DESCRICIÓN DO SERVIZO

O servizo de consigna de Correos é un servizo polo cal Correos realiza a garda e custodia de equipaxes/vultos, bicicletas e bastóns (en diante equipaxe/vulto) nas súas oficinas, dentro do horario de apertura estipulado para iso.

Correos manterá en depósito nas súas instalacións as equipaxes/vultos durante o período indicado na folla de depósito e especificamente dende o día e o momento da entrega ata a data e a hora da suposta recollida.

 

EQUIPAXE ACEPTADA EN CONSIGNA

No momento do depósito, o depositante (a persoa que solicita o servizo de depósito) debe declarar que a equipaxe/vulto non se atopa entre os que non se aceptan para o depósito, detallados no seguinte punto 3. Correos pode ademais pasar esta equipaxe por un escáner para comprobar que devandita condición cúmprese.

Serán aceptados en depósito, dentro do límite de almacenamento de cada oficina que será comunicado ao depositante no momento de levar a cabo o depósito, tanto equipaxes/vultos como bolsas, mochilas, bastóns, bicicletas ou outros obxectos similares. Cada vulto deberá estar ben pechado e sen outros vultos colgando. Correos non responde, en calquera caso, do diñeiro ou outros obxectos de valor contidos en cada vulto que non se poden depositar.

 

EQUIPAXE NON ACEPTADA EN DEPÓSITO

Non se acepta para depósito:

 1. Equipaxes e vultos que conteñan materiais inflamables ou deteriorables exhalando malos cheiros ou que poidan causar danos a outras equipaxes/vultos depositados.
 2. Diñeiro, xoias, metais preciosos, mostras ou documentos de negocios e obxectos de valor en xeral.

Pódense rexeitar equipaxes e vultos en mal estado, salvo en casos en que o solicitante declare por escrito que exonera a Correos de calquera responsabilidade en relación co mal estado e/ou deterioración do contido.

O depositante obrígase a indemnizar e manter ilesa a Correos, de calquera dano que se derive do incumprimento do recollido no presente regulamento.

 

HORARIO DE APERTURA DA CONSIGNA

O horario de apertura ao público do servizo de Consigna da oficina de Correos de Santiago de Compostela é de:

 • Dende Semana Santa (incluída) ata o 31 de outubro, de luns a sábados de 08:30 a 20:30. Domingos e festivos de 08:30 a 19:00 horas.
 • Dende o 1 de novembro a Semana Santa, de luns a venres de 08:30 a 20:30. Sábados de 09:30 a 13:00 horas.

Estes horarios poden ser modificados segundo necesidades do servizo.

 

PERSOAL ENCARGADO DA CONSIGNA

O depósito e custodia das equipaxes/vultos é atendido por persoal de Correos. O persoal está obrigado a cumprir e facer cumprir as normas relacionadas co exercicio do depósito e consigna. O persoal poderá cobrar os importes correspondentes aos depósitos, asinar os recibos e realizar todas as operacións e actos en virtude do presente Regulamento.

 

ACCESO Á CONSIGNA DE EQUIPAXE POR RAZÓNS DE SERVIZO

Na consigna sempre estará permitido o acceso, ademais de aos empregados de Correos, encargados do control e a xestión do servizo, á Policía ou corpos de seguridade do Estado ou Local, a condición de que  a solicitude estea motivada por escrito e por razóns de seguridade.

 

FORMA DE CONTRATACIÓN

A contratación do servizo de consigna realizarase presencialmente na propia oficina de Correos.

No momento da consigna da equipaxe/vultos, o depositante ten que encher a folla de depósito da consigna e presentar o seu DNI/pasaporte.

Asignarase un número por equipaxe/vulto, e entregarase unha folla (recibo) a cada depositante con ese mesmo número que deberá presentar obrigatoriamente á hora da recollida.

A equipaxe/vulto será custodiada polo servizo de consigna, asignándoselle un número. A persoa que solicita o servizo deberá pagar a tarifa no momento da consigna antes da entrega do recibo do depósito.

 

TARIFAS

As tarifas para o almacenamento e custodia de equipaxe/vultos serán as fixadas pola empresa Correos. Móstranse publicamente na páxina web www.elcaminoconcorreos.com. Os prezos son por tipoloxía de equipaxe/vulto segundo se indica abaixo, e dependen do tempo de custodia.

 • CUSTODIA DE 1 DÍA DE MOCHILA/MALETA: 2,5 euros
 • CUSTODIA DE 1 DÍA DE BICICLETA: 3 euros
 • CUSTODIA DE 1 DÍA DE BASTÓN: 1 euro

Entendendo por 1 día o día hábil en horario de apertura de oficina.

A modo de exemplo, un vulto depositado un luns ás 08:30 será custodiado polo prezo de 2,5 euros ata as 20:30 dese mesmo día. A partir dese momento considerarase como un segundo día.

O encargado da consigna comprobará, no momento da devolución, a correspondencia do resgardo exhibido pola persoa que recolle a equipaxe; o encargado da consigna poderá, en caso de ter dúbidas razoables de que o presentador do resgardo non sexa o lexítimo propietario dos vultos, solicitar o DNI/pasaporte da devandita persoa e en caso de non presentación do mesmo poderá suspender a devolución ata a presentación do devandito DNI/pasaporte. Na súa falta, os vultos quedarán na consigna ata o cumprimento das necesarias comprobacións.

Durante o período de suspensión da devolución, Correos non imputará ningún custo ao usuario.

Os clientes que estean a utilizar o servizo de Paq Mochila de Correos, sempre que contraten o servizo en máis dunha etapa, poderán utilizar esta consigna como punto de recollida da súa equipaxe sen ningún custo adicional. Desta forma, terán que acudir a este punto, no día e horario establecido, para recoller a súa equipaxe. No caso de que queiran utilizar o servizo durante máis días, deberán adecuarse ás tarifas correspondentes.

 

EQUIPAXE/VULTOS NON RECOLLIDOS

Despois de 30 días dende a data de recollida declarada no momento do depósito, a equipaxe/vulto non reclamada enténdese abandonada e o depositante perderá calquera dereito a reembolso ou indemnización polos mesmos. A empresa Correos poderá proceder á súa discreción á destrución e/ou retención da equipaxe/vultos e o seu contido.

Durante os 30 primeiros días dende a data de recollida, a equipaxe/vulto permanecerá na oficina de Correos.

 

SOLICITUDE DE EQUIPAXE ESQUECIDA

A devolución da equipaxe esquecida será a total cargo do depositante, incluídos os gastos de almacenamento e custodia e outros. Correos enviará os obxectos esquecidos se son reclamados no prazo estipulado; neste caso o cliente adiantará todos os gastos de envío, que dependen do peso, o destino, o transportista, etc.

 

RESPONSABILIDADE


Correos non se fai responsable das avarías e das deterioracións naturais da equipaxe/vultos depositados baixo a súa directa custodia e non imputables á súa culpa ou a causas relacionadas á conservación no depósito. Correos non se fai responsable por danos ou perdas, causas de forza maior e/ou acontecementos naturais como, por exemplo, terremotos, inundacións, etc. Correos non responderá da deterioración ou avarías causadas do contido que non fose declarado polo depositante no momento de realizar o depósito.

 

CONDICIÓNS E REVISIÓNS DO REGULAMENTO
Coa folla recibo o depositante acepta todas as condicións establecidas no presente Regulamento, cuxa copia pode ser solicitada na consigna de Correos. A cal, resérvase o dereito de modificar o presente Regulamento por situacións sobrevindas que xurdan no curso concreto da actividade.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento da normativa aplicable en protección de datos de carácter persoal, os datos de carácter persoal serán tratados por Correos de acordo co establecido na Política de Protección de Datos

 

XURISDICIÓN

A lei aplicable será a española e a xurisdición a dos Xulgados e Tribunais da capital de provincia onde se admita a equipaxe.