Condicions generals del servei Paq Mochila

En contractar els serveis de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E (d’ara endavant, Correos) vosaltres, en qualitat de remitents, acordeu que aquests termes i condicions s’aplicaran des del moment en què Correos accepti l’enviament, tret de pactes o condicions específics derivats de la singularitat del servei contractat. Correos pot realitzar serveis pels seus propis mitjans o bé subcontractar parcialment la prestació del servei.

Correos es reserva la facultat de modificar aquests termes i condicions. La versió vigent d’aquestes condicions és l’última que es publica al lloc web del Camí amb Correos (www.elcaminoconcorreos.com/ca). Correos ha de comunicar-ne la modificació al client en el termini màxim de 2 mesos.

 

1) Producte

1.1 Paq Mochila

a. Característiques: És un servei mitjançant el qual Correos organitza el transport de motxilles o maletes entre els allotjaments del Camí. Les recull a primera hora del matí a l’allotjament indicat i les deixa abans de les 14:30 a l’hostal, hotel o alberg que s’hagi escollit per a la següent etapa. D’aquesta manera, el client pot realitzar el Camí de Sant Jaume sense carregar l’equipatge. Pots consultar més informació del producte a https://www.elcaminoconcorreos.com/ca/transport-motxilles.

La motxilla o maleta no pot excedir els 15 kg i el recorregut màxim d’un trasllat és de 60 km/dia. Les dimensions màximes de la motxilla o maleta són la suma del llarg, alt i ample. No han d’excedir els 210 cm per tot el conjunt ni els 120 cm per a la dimensió més gran.

 

b. Contractació: El client pot sol·licitar la prestació del servei Paq Mochila de Correos de 3 maneres: en línia, per correu electrònic o per telèfon.

La contractació del servei Paq Mochila s’ha d’efectuar en línia a https://www.elcaminoconcorreos.com/ca/, per telèfon al +34 683 44 00 22 o per correu electrònic a paqmochila@correos.com com a mínim abans de les 21:00 del dia anterior en què es necessita el servei i s’ha d’indicar com a mínim el lloc de recollida i la localitat on voleu que es lliuri l’equipatge, així com el nom, el correu electrònic i un telèfon de contacte. El client ha de deixar l’equipatge preparat per recollir a la recepció de l’allotjament abans de les 08:00 del dia de la recollida.

El client garanteix que el contingut de l’enviament és acceptable per al transport per part de Correos, així com que l’enviament està correctament identificat (amb l’etiqueta que s’hi ha d’incloure) i condicionat, per tal que Correos pugui transportar-lo de manera segura amb la cura raonable a l’hora de manipular-lo, i assumeix directament les responsabilitats que es poguessin derivar de l’incompliment. Així mateix, és responsable de la redacció correcta i exacta de les dades que es refereixin al remitent, el destinatari, els serveis contractats i les característiques d’enviament a tota aquella documentació que sigui pertinent complimentar.

La recollida s’efectua en els punts d’admissió indicats dels allotjaments que el client hagi seleccionat i que l’allotjament hagi posat a la seva disposició.

No s’accepten objectes lligats o penjats per fora de l’equipatge. Tots els objectes que s’hagin de transportar han d’anar perfectament empaquetats a l’interior de l’equipatge. Per tant, no s’acceptaran aquelles motxilles o maletes que no tinguin un format d’equipatge (motxilla o maleta) o que superin les dimensions indicades anteriorment.

Aquest servei del Paq Mochila no dona dret a reserva de plaça als allotjaments als quals s’envia. Correos és completament aliè a la relació que els allotjaments tinguin amb els clients.

Per contractar el servei Paq Mochila el client ha de tenir 18 anys o més.

Si el client realitza cap mena de canvi en l’itinerari que afecti la destinació de la motxilla, ha d’avisar Correos per telèfon (al número indicat anteriorment) o per correu electrònic (a l’adreça indicada anteriorment) i indicar-ne la modificació abans de les 21:00 del dia anterior al servei. El fet que el client no informi Correos en les condicions i terminis indicats, suposa la no realització del servei per part de Correos, sense que procedeixi la devolució de l’import que, atès el cas, s’hagi abonat. Així mateix, implica que el client renuncia a reclamar la devolució de l’import pagat per aquest servei.

Correos, en cap cas, no es responsabilitza de les pèrdues o robatoris de motxilles o maletes un cop s’hagin lliurat als punts indicats pel client.

 

c. Operativa del servei: Com a primer pas, el client ha de sol·licitar el servei per qualsevol de les modalitats (en línia, per correu electrònic o per telèfon). En aquell mateix moment es genera un codi de reserva que va associat al servei durant tot el recorregut. El client pot consultar a www.elcaminoconcorreos.com/ca/ les dates de disponibilitat d’aquest servei.

Correos recollirà i lliurarà la motxilla o maleta als establiments escollits pel client, llevat que l'establiment la rebutgi. Les motxilles o maletes han d'estar preparades perquè les recullin a la recepció dels allotjaments a les 08:00 i s’entreguen a la destinació sempre abans de les 14:30. Les motxilles o maletes es recullen i entreguen sense la necessitat de la presència física del client i sense que sigui necessari signar cap document. En cas que l’establiment de destinació rebutgi la recollida i custòdia de la motxilla o maleta, Correos es posarà en contacte amb el client per acordar on es farà el lliurament.

 

d. Preu i facturació: El preu unitari del servei es calcula tenint en compte el trasllat d’una única maleta o motxilla que no superi els 20 kg i per a transports entre etapes iguals o inferiors a 25 km. Si l’etapa supera aquesta distància, el preu és proporcional al nombre d’etapes equivalents a aquesta distància (si el client vol realitzar un recorregut diari de 50 km, el preu correspon a dues etapes; en cas que contracti 60 km, el preu correspon a tres etapes arrodonint a l’alça). El recorregut màxim d’un trasllat és de 60 km/dia.   

El preu final del servei contractat, que apareix a la pàgina web, inclou qualsevol mena d’impost indirecte que, donat el cas, s’hagi d’aplicar.

Les reserves de Paq Mochila amb destinació a l’oficina de Correos de Santiago de Compostel·la no tindran cost addicional en retirar els seus equipatges al punt de Consigna, excepte aquelles reserves en què només s’hagi contractat el trasllat des de l’etapa anterior a Santiago de Compostel·la, que tindran un cost de 2,5 € per equipatge/dia. Aquest import s’abonarà a l’hora de retirar l’equipatge.

El pagament s’ha d’efectuar per avançat i es pot realitzar mitjançant targeta bancària o PayPal. També es podria pagar per transferència bancària o en efectiu si s’acorda aquest pagament per telèfon o correu electrònic amb el call center del Paq Mochila.

En el moment de la contractació, si el pagament del servei es produeix per targeta bancària o PayPal, Correos expedeix una factura completa que s’envia al client per correu electrònic. En les altres dues modalitats de pagament (efectiu o transferència), en realitzar la liquidació del pagament, Correos expedeix per defecte una factura simplificada que només s’envia al client si aquest la sol·licita. Si el client vol una factura completa del servei, l’ha de sol·licitar expressament a través del telèfon +34 683 44 00 22 o del correu electrònic paqmochila@correos.com.

L’acceptació d’aquestes condicions generals suposa l’autorització expressa a Correos per expedir aquestes factures en format electrònic.

 

e. Termini de lliurament: La maleta o motxilla es lliura a l’allotjament de destinació abans de les 14:30 del mateix dia de la recollida.

 

f. Reclamacions: Correos no accepta cap mena de responsabilitat per objectes o equipatges fràgils, valuosos o peribles, ni objectes que s'hi guardin sense estar adequadament embalats.

 • Pel que fa als drets del client per reclamació i pagament d’indemnitzacions, s'estableix una quantitat fixa de 60 € en cas de pèrdua i de 30 € en cas de deteriorament/ruptura.
 • La reclamació s’ha de fer segons el procediment estipulat més endavant.

Correos es reserva el dret a recuperar l’equipatge per inspeccionar-lo i valorar-lo. Per tant, el client ha de tenir a disposició la mercaderia malmesa fins que la reclamació es resolgui completament.

 • Danys causats per l’ús (esgarrapades, descosits...): en cas que es produeixi cap dany o desperfecte a qualsevol de les parts sortints a causa de l’ús de l’equipatge, el client no té dret a indemnització.
 • En cas que un lliurament es faci amb un retard superior 12 h imputable a Correos, el client té dret a una indemnització pel perjudici sofert, amb el límit del preu del transport.
 • Procediment estipulat per a les reclamacions: per tal de presentar una reclamació per qualsevol dels motius esmentats anteriorment, el client ha de:

 

 • Enviar un correu electrònic a incidence.paqmochila@correos.com o trucar al +34 683 44 00 22, i informar i explicar l’incident en un termini màxim de 24 hores a partir del moment en què s’ha produït el contratemps.
 • En cas de robatori o extraviament, en un termini màxim de 10 dies naturals des de la comunicació de l’incident, ha d’aportar per correu electrònic la denúncia presentada davant l’autoritat competent.
 • En cas de deteriorament greu, en el termini màxim de 10 dies naturals des de la data de finalització de la reserva, ha d’enviar per correu electrònic fotografies del desperfecte i un certificat d’irreparabilitat de l’equipatge emès per un professional.
 • Tant en el cas dels extraviaments com dels deterioraments greus, el client ha d’aportar un número de compte bancari de la UE, un telèfon de contacte i un domicili fiscal per procedir a la indemnització.

 

g. Cancel·lació del servei: En cas de cancel·lació del servei per part seva, el client ha de comunicar-ho per telèfon al número +34 683 44 00 22 o per correu electrònic a paqmochila@correos.com no més tard de les 21:00 del dia anterior al servei (cancel·lació gratuïta).

Si es cancel·la la reserva a partir de les 21:00 del dia anterior a realitzar el servei, no es podrà reembolsar la reserva, però els trasllats pendents de realitzar es podran fer servir al llarg de la mateixa temporada si el client decideix reprendre el Camí, iniciant-lo on havia cancel·lat el servei.

 

h. Exoneració de responsabilitat: Correos no es fa responsable dels danys i menyscabaments soferts durant el transport i fins al lliurament per cas fortuït, força major o naturalesa i per vici propi de les coses. En cas que la motxilla o maleta contingui productes peribles, no s’indemnitza per la pèrdua o deteriorament d’aquests productes si el lliurament de l’enviament es produeix dins del termini garantit. Correos no indemnitza cap mena de quantitat quan l’enviament està contemplat entre els exclosos per circular per Correos. Aquests enviaments s’entenen com a enviaments amb contingut considerat prohibit, de conformitat amb la normativa que s’ha d’aplicar, o el transport dels quals està sotmès a requisits o disposicions especials. Tampoc no s’indemnitza per danys conseqüencials o extraordinaris ni per lucre cessant o qualsevol altra pèrdua indirecta que es derivi de l’extraviament, dany, retard, lliurament incorrecte o no lliurament de la motxilla/maleta.

 

 

2) Protecció de dades

En compliment de la normativa aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a Vía Dublín, 7 (Campo de las Naciones), 28070 Madrid (Espanya) tracta les dades de caràcter personal d’acord amb el que s’estableix a la Política de protecció de dades.

 

3) Llei i jurisdicció

La llei aplicable és l’espanyola i la jurisdicció és la dels Jutjats i Tribunals de la capital de província on s’admeti l’equipatge.

Per a qualsevol dubte sobre el transport del vostre equipatge, sol·liciteu informació a qualsevol oficina de Correos, a través del telèfon +34 683 44 00 22, al web www.elcaminoconcorreos.com/ca/ o per correu electrònic a paqmochila@correos.com.

Reglament pel qual es regulen els termes i condicions del servei de consigna

 

En contractar els serveis de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E. (d’ara endavant, Correos), en qualitat d’usuari del servei, acorda que aquests termes i condicions s’aplicaran des del moment en què Correos accepti l’emmagatzematge d’equipatge/peces i similars per a la seva guarda i custòdia. Correos pot realitzar serveis pels seus propis mitjans o bé subcontractar parcialment la prestació del servei.

Correos es reserva la facultat de modificar aquestes condicions. La versió vigent és l’última que es publica al lloc web de “El Camino con Correos” (www.elcaminoconcorreos.com/ca).

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei de consigna de Correos és un servei pel qual Correos realitza la guarda i custòdia d’equipatges/peces, bicicletes i bastons (d’ara endavant, equipatge/peça) a les seves oficines, dins l’horari d’obertura estipulat per a aquest servei.

Correos mantindrà en dipòsit, a les seves instal·lacions, els equipatges/peces durant el període indicat al full de dipòsit i específicament des del dia i el moment del lliurament fins a la data i hora de la suposada recollida

 

EQUIPATGE ACCEPTAT EN CONSIGNA

En el moment del dipòsit, el dipositant (la persona que sol·licita el servei de dipòsit) ha de declarar que l’equipatge/peça no es troba entre aquells que no s’accepten per al dipòsit, detallats a continuació en el punt 3. Correos pot, a més, passar aquest equipatge per un escàner per comprovar que aquesta condició es compleix.

S’accepten en dipòsit, dins del límit d’emmagatzematge de cada oficina, que es comunicarà al dipositant en el moment de realitzar el dipòsit, tant equipatges/peces com bosses, motxilles, bastons, bicicletes o altres objectes similars. Cada peça d’equipatge ha d’estar ben tancada i sense altres peces que en pengin. Correos no respon, en qualsevol cas, dels diners o altres objectes de valor continguts en cada peça d’equipatge que no es poden dipositar.

 

EQUIPATGE NO ACCEPTAT EN DIPÒSIT

No s’accepta per a dipòsit:

 1. Equipatges i peces que continguin materials inflamables o deteriorables que exhalin males olors o que puguin causar danys a altres equipatges/peces del dipòsit.
 2. Diners, joies, metalls preciosos, mostres o documents de negocis i objectes de valor en general.

Es poden rebutjar equipatges i peces en mal estat, excepte en casos en què el sol·licitant declari per escrit que exonera Correos de qualsevol responsabilitat en relació amb el mal estat i/o deteriorament del contingut.

El dipositant s’obliga a indemnitzar i mantenir il·lesa Correos de qualsevol dany que es derivi de l’incompliment del contingut d’aquest reglament.

 

HORARI D’OBERTURA DE LA CONSIGNA

L’horari d’obertura al públic del servei de Consigna de l’oficina de Correos de Santiago de Compostel·la és de:

 • Des de Setmana Santa (inclosa) fins al 31 d’octubre, de dilluns a dissabtes de 8.30 a 20.30 h. Diumenges i festius de 08.30 a 19.00 h.
 • Des de l’1 de novembre fins a Setmana Santa, de dilluns a divendres de 08.30 a 20.30 h. Dissabtes de 9.30 a 13.00 h.

Aquests horaris es poden modificar segons les necessitats del servei.

 

PERSONAL ENCARREGAT DE LA CONSIGNA

El personal de Correos atén el dipòsit i custòdia dels equipatges/peces. El personal està obligat a complir i fer complir les normes relacionades amb l’exercici del dipòsit i consigna. El personal pot cobrar els imports corresponents als dipòsits, signar els rebuts i realitzar totes les operacions i actes en virtut d’aquest Reglament.

 

ACCÉS A LA CONSIGNA D’EQUIPATGE PER RAONS DE SERVEI

A la consigna sempre hi poden accedir, a més dels empleats de Correos i dels encarregats del control i la gestió del servei, la policia o cossos de seguretat de l’Estat o locals, sempre que la sol·licitud estigui motivada per escrit i per raons de seguretat.

 

FORMA DE CONTRACTACIÓ

La contractació del servei de consigna es realitza presencialment a l’oficina de Correos.

En el moment de la consigna de l’equipatge/peces, el dipositant ha d’emplenar el full de dipòsit de la consigna i presentar el seu DNI/passaport.

S’assigna un número per equipatge/peça i es lliura un full (rebut) a cada dipositant amb el mateix número que haurà de presentar obligatòriament a l’hora de la recollida.

El servei de consigna és l’encarregat de custodiar l’equipatge/peça i també d’assignar-li un número. La persona que sol·licita el servei ha de pagar la tarifa en el moment de la consigna abans del lliurament del rebut del dipòsit.

 

TARIFES

L’empresa Correos fixa les tarifes per a l’emmagatzematge i custòdia d’equipatge/peces. Es mostren públicament a la pàgina web www.elcaminoconcorreos.com/ca. Els preus són per tipologia d’equipatge/peça segons s’indica més avall i depenen del temps de custòdia.

 • CUSTÒDIA D’1 DIA DE MOTXILLA/MALETA: 2,5 euros
 • CUSTÒDIA D’1 DIA DE BICICLETA: 3 euros
 • CUSTÒDIA D’1 DIA DE BASTÓ: 1 euro

S’entén per 1 dia el dia hàbil en horari d’obertura d’oficina.

A tall d’exemple, una peça d’equipatge dipositada un dilluns a les 08.30 h es custodiarà pel preu de 2,5 euros fins a les 20.30 h d’aquell mateix dia. A partir d’aquell moment es considera com un segon dia.

L’encarregat de la consigna comprovarà, en el moment de la devolució, la correspondència del resguard exhibit per la persona que recull l’equipatge. L’encarregat de la consigna podrà, en cas de tenir dubtes raonables que el presentador del resguard no sigui el legítim propietari de les peces d’equipatge, sol·licitar el DNI/passaport d’aquesta persona i, en cas que no el presenti, podrà suspendre la devolució fins a la presentació d’aquest DNI/passaport. Si no, les peces d’equipatge es quedaran a la consigna fins que es compleixin les comprovacions necessàries.

Durant el període de suspensió de la devolució, Correos no imputarà cap cost a l’usuari.

Els clients que estiguin fent servir el servei de Paq Mochila de Correos, sempre que contractin el servei en més d’una etapa, poden fer servir aquesta consigna com a punt de recollida del seu equipatge sense cap cost addicional. D’aquesta manera, han d’acudir a aquest punt, en el dia i horari establerts, per recollir el seu equipatge. En cas que vulguin utilitzar el servei durant més dies, han d’adequar-se a les tarifes corresponents.


EQUIPATGE/PECES NO RECOLLITS

Després de 30 dies des de la data de recollida declarada en el moment del dipòsit, l’equipatge/peça no reclamat s’entén com a abandonat i el dipositant perdrà qualsevol dret de reemborsament o indemnització. L’empresa Correos podrà procedir, a la seva discreció, a la destrucció o retenció de l’equipatge/peces i el seu contingut.

Durant els 30 primers dies des de la data de recollida, l’equipatge/peça romandrà a l’oficina de Correos.

 

SOL·LICITUD D’EQUIPATGE OBLIDAT

La devolució de l’equipatge oblidat és, en la seva totalitat, a càrrec del dipositant, incloses les despeses d’emmagatzematge i custòdia i altres. Correos enviarà els objectes oblidats, en cas que es reclamin, en el termini estipulat; en aquest cas el client avançarà totes les despeses d’enviament, que depenen del pes, la destinació, el transportista, etc.


RESPONSABILITAT


Correos no es fa responsable de les avaries i dels deterioraments naturals de l’equipatge/peces dipositats sota la seva custòdia directa i no imputables a la seva culpa o a causes relacionades a la conservació en el dipòsit. Correos no es fa responsable per danys o pèrdues, causes de força major o esdeveniments naturals com, per exemple, terratrèmols, inundacions, etc. Correos no respon del deteriorament o avaries causades del contingut que no hagi estat declarat pel dipositant en el moment de realitzar el dipòsit.


CONDICIONS I REVISIONS DEL REGLAMENT


Amb el full rebut, el dipositant accepta totes les condicions establertes en aquest Reglament, del qual se’n pot sol·licitar una còpia a la consigna de Correos, la qual es reserva el dret de modificar aquest Reglament per situacions sobrevingudes que sorgeixin en el curs concret de l’activitat.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa aplicable en la protecció de dades de caràcter personal, Correos tracta les dades de caràcter personal d’acord amb el que s’estableix a la Política de protecció de dades.


JURISDICCIÓ


La llei aplicable és l’espanyola i la jurisdicció és la dels Jutjats i Tribunals de la capital de província on s’admeti l’equipatge.