Condicions generals del servei Paq Mochila

En contractar els serveis de paqueteria de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. (d’ara endavant, CORREOS), vosaltres, en qualitat de Remitents, acordeu que aquestes Condicions s’apliquen des del moment en què Correos accepta l’Enviament, tret de pactes o condicions específiques derivades de la singularitat del servei contractat. CORREOS pot realitzar serveis pels seus propis mitjans o bé subcontractar parcialment la prestació del servei.

CORREOS es reserva la facultat de modificar aquestes Condicions. La versió vigent d’aquestes condicions es publica a la pàgina web del Camí amb Correos (www.elcaminoconcorreos.com). CORREOS ha de comunicar-ne la modificació al client.

Producte

Paq Mochila

A. Característiques: És un servei mitjançant el qual CORREOS organitza el transport de motxilles i maletes entre els allotjaments del Camí de Sant Jaume. Les recull a primera hora del matí a l’allotjament indicat i les deixa abans de les 14:30 hores a l’hostal, hotel o alberg que s’hagi escollit per a la següent etapa. D’aquesta manera, el client pot realitzar el Camí de Sant Jaume sense carregar l’equipatge. Podeu consultar més informació del producte a https://www.elcaminoconcorreos.com/ca/transport-motxilles.

La peça d’equipatge no pot excedir els 20 kg i el recorregut màxim d’un trasllat és de 60 km/dia. Les dimensions màximes de la peça són la suma del llarg, alt i ample: no han d’excedir els 210 cm per tot el conjunt ni els 120 cm per a la dimensió més gran.

B. Contractació: El client por contractar el Paq Mochila de CORREOS de 3 maneres: en línia, per correu electrònic o per telèfon.

La contractació del Paq Mochila s’ha d’efectuar online a https://www.elcaminoconcorreos.com/ca/, per telèfon al +34 683 44 00 22 o per correu electrònic a paqmochila@correos.com com a mínim abans de les 21:00 hores del dia anterior en què es necessita el servei i s’ha d’indicar el lloc de recollida i la localitat on voleu que es lliuri l’equipatge, així com el vostre nom i un telèfon de contacte. El client ha de deixar l’equipatge preparat per a la seva recollida a la recepció de l’allotjament abans de les 08:00 del dia de la recollida.

El client garanteix que el contingut de l’enviament és acceptable per part de CORREOS per al transport, així com que l’enviament està correctament identificat (amb l’etiqueta que s’hi ha d’incloure) i condicionat, per tal que CORREOS pugui dur-ne a terme un transport segur amb la cura raonable en la seva manipulació, i assumeix directament les responsabilitats que es poguessin derivar de l’incompliment. Així mateix, és responsable de la redacció correcta i exacta de les dades que es refereixin al remitent, el destinatari, els serveis contractats i les característiques d’enviament a tota aquella documentació que sigui pertinent complimentar.

La recollida s’ha d’efectuar en els punts d’admissió indicats dels allotjaments seleccionats que el client té a la seva disposició.

No s’accepten objectes lligats o penjats per fora de l’equipatge. Tots els objectes que s’hagin de transportar han d’anar perfectament empaquetats a l’interior de l’equipatge. No s’accepta cap objecte que no tingui format d’equipatge (motxilla o maleta).

Aquest servei de Paq Mochila no dona dret a reservar plaça als allotjaments als quals s’envia.

Per contractar el Paq Mochila, el client ha de ser una persona física major de 18 anys, o una persona jurídica en cas d’una agència de viatges.

Si el client realitza cap mena de canvi en l’itinerari que afecti la destinació de la motxilla, ha d’avisar Correos per telèfon o correu electrònic i indicar-ne la modificació abans de les 21:00 hores del dia anterior al servei. No informar de les modificacions (com ara el canvi d’allotjament, de recollida, de lliurament o la data dels trasllats) suposa perdre el servei que ja heu pagat i perdre la possibilitat de reclamar que se us torni l’import del servei.

Correos no es responsabilitza de les pèrdues o robatoris d’equipatges un cop es lliuren als punts indicats pel client.

C. Operativa del servei: El client reserva el servei mitjançant qualsevol de les modalitats (en línia, per correu electrònic o per telèfon) i, en aquell moment es genera un codi de reserva que va associat al servei durant tot el recorregut. El client pot consultar a www.elcaminoconcorreos.com/ca/ les dates de disponibilitat d’aquest servei.

Correos recull i lliura l’equipatge als establiments escollits pel client, llevat que l'establiment els rebutgi. Els equipatges s’han de preparar per a la seva recollida a la recepció de l’allotjament a les 08:00 hores i es lliuren a la destinació sempre abans de les 14:30 hores. Es recullen i es lliuren sense que calgui que el client estigui present i sense firmar cap document. En cas que l’establiment de destinació rebutgi recollir i custodiar l’equipatge, des de Correos ens posarem en contacte amb el client per acordar on es farà el lliurament.

Cada equipatge té un Codi de reserva únic que es col·loca conjuntament amb l’etiqueta del Paq Mochila de Correos el primer dia del servei.

D. Preu i facturació: El preu unitari del servei s’estima pel trasllat d’una peça d’equipatge que no superi els 20 kg i per a etapes iguals o inferiors a 25 km. Si l’etapa supera aquesta distància, el preu és proporcional al número d’etapes equivalents a aquesta distància (si el client vol realitzar un recorregut diari de 50 km, es cobren 2 etapes; en cas que contracti els 60 km, es cobren 3 etapes arrodonint a l’alça). El recorregut màxim d’un trasllat és de 60 km/dia.   

El preu final del servei contractat, que apareix en aquesta pàgina web, inclou qualsevol tipus d’impost indirecte que, donat el cas, s’hagi d’aplicar.

El pagament es realitza per avançat i es pot fer per targeta bancària o PayPal si es fa la reserva en línia, i per transferència o efectiu si es fa la reserva per telèfon o correu electrònic.

En el moment de la contractació i el pagament del servei en la modalitat en línia, Correos expedeix una factura que s’envia al client per correu electrònic. En les altres dues modalitats de contractació (per telèfon i per e-mail), Correos expedeix per defecte una factura simplificada en liquidar el pagament. Si el client vol una factura completa del servei, l’ha de sol·licitar expressament a través del telèfon +34 683 44 00 22 o de l’e-mail paqmochila@correos.com.

L’acceptació d’aquestes condicions generals suposa l’autorització expressa a Correos per expedir aquestes factures en format electrònic.

E. Termini de lliurament: L’equipatge es lliura a l’allotjament de destinació abans de les 14:30 hores del mateix dia de la recollida.

F. Reclamacions: Correos no accepta cap mena de responsabilitat per objectes o equipatges fràgils, valuosos o peribles, ni objectes que s'hi guardin sense estar adequadament embalats.

  • Pel que fa als drets del client per reclamació i pagament d’indemnitzacions, s’aplica la normativa establerta a la Llei del contracte de transport terrestre de mercaderies. Excepte en cas de força major, el client té dret a percebre una indemnització màxima de Correos, en cas de pèrdua o robatori, destrucció o deterioració dels equipatges enviats d’acord amb l’article 57 de la Llei 15/2009, d’11 de novembre, del Contracte de transport terrestre de mercaderies.
  • La reclamació s’ha de fer segons el procediment estipulat més endavant.

Correos es reserva el dret a recuperar l’equipatge per inspeccionar-lo i valorar-lo. Per tant, el client ha de tenir a disposició la mercaderia malmesa fins que la reclamació es resolgui completament.

  • Danys causats per l’ús (esgarrapades, descosits...): en cas que es produeixi cap dany o desperfecte a qualsevol de les parts sortints a causa de l’ús de l’equipatge, no hi ha dret a indemnització.
  • En cas que un lliurament es faci amb un retard superior a 2 hores imputable a Correos, el client té dret a indemnització pel perjudici sofert, amb el límit del preu del transport.
  • Procediment estipulat per a les reclamacions: per tal de presentar una reclamació per qualsevol dels motius esmentats anteriorment, el client ha de:

 

  • Enviar un e-mail a paqmochila@correos.com o trucar per telèfon al +34 683 44 00 22, i informar i explicar l’incident en un termini màxim de 24 hores a partir del moment en què s’ha produït el contratemps.
  • En cas de robatori o extraviament, en un termini màxim de 10 dies naturals des de la comunicació de l’incident, ha d’aportar per e-mail la denúncia presentada davant l’autoritat competent i la factura de compra.
  • En cas de deteriorament greu, en el termini màxim de 10 dies naturals des de la data de finalització de la reserva, ha d’enviar per e-mail fotografies del desperfecte, factura de compra, certificat d’irreparabilitat de l’equipatge emès per un professional i estimació econòmica de la pèrdua pel deteriorament.

 

G. Cancel·lació del servei: En cas de cancel·lació del servei per part seva, el client ha de comunicar-ho per telèfon al +34 683 44 00 22 o per e-mail a paqmochila@correos.com com a molt tard abans de les 21:00 hores del dia anterior al servei. En aquest cas, la cancel·lació serà gratuïta. Si la cancel·lació se sol·licita amb posterioritat al límit establert, s’ha d’aplicar la penalització corresponent fins al màxim del total de l’import de la reserva que es va pagar en contractar el servei.

H. Exoneració de responsabilitat: Correos no es fa responsable dels danys i menyscabaments soferts durant el transport i fins al lliurament per cas fortuït, força major o naturalesa i per vici propi de les coses. En cas que la motxilla o peça d’equipatge contingui productes peribles, no s’indemnitza per la pèrdua o deteriorament d’aquests productes si el lliurament de l’enviament es produeix dins del termini garantit. Correos no indemnitza cap mena de quantitat quan l’enviament està contemplat entre els exclosos per circular per Correos. Aquests enviaments s’entenen com a enviaments amb contingut considerat prohibit, de conformitat amb la normativa que s’ha d’aplicar, o el transport dels quals està sotmès a requisits o disposicions especials. Tampoc no s’indemnitza per danys conseqüencials o extraordinaris ni per lucre cessant o qualsevol altra pèrdua indirecta que es derivi de l’extraviament, dany, retard, lliurament incorrecte o no lliurament de la vostra motxilla/maleta.

Protecció de dades:

En compliment de la normativa aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a Vía Dublín, 7 (Campo de las Naciones), 28070 Madrid (Espanya) d’acord amb el que s’estableix a la Política de protecció de dades.

Llei i jurisdicció

La llei aplicable és l’espanyola i la jurisdicció és la dels Jutjats i Tribunals de la capital de província del lloc on no s’admeti l’equipatge.

Per a qualsevol dubte sobre el transport del vostre equipatge, sol·liciteu informació a qualsevol oficina de Correos, a través del telèfon +34 683 44 00 22, la web www.elcaminoconcorreos.com/ca/ o per correu electrònic a paqmochila@correos.com.